BAŞVURU KOŞULLARI:

1- Taşınmaz mala yapılan tecavüz ve müdahalenin önlenmesi için Kaymakamlık Makamına başvurmaya o taşınmaz malın zilyedi yetkilidir. Zilyed birden fazla ise içlerinden birinin başvurması yeterlidir.

2- Kamu idareleri, kamu kurumları ve kamu kuruluşları ile tüzel kişilerin başvuruları, taşınmaz malın ait olduğu idare, kurum, kuruluş veya tüzel kişinin yetkilisi tarafından yapılır.

3- Müracaatlar Kaymakamlıklara bizzat veya kanuni temsilcileri tarafından yapılır. Kan hısımları ile sıhri hısımlar tarafından zilyed adına yapılan başvurular işleme konulmaz.

GEREKLİ BELGELER:

1- Başvuru dilekçesi.

2- Gayrimenkule ait tapu örneği

3- Memur harcırah makbuzları

AÇIKLAMALAR:

Fuzuli İşgal : Bir taşınmazı, sahibinin izin ve rızası olmayarak işgal etme, başka bir deyişle bir taşınmazın maliki veya onun yerine bu konuda işlem yapmaya yetkili vekil veya mümessil gibi kimselere hukuki bir bağlantı kurmadan rıza dışı, henüz boşaltılmamış veya herhangi bir suretle boşalan damlı bir yapıya , eylemli bir durum yaratarak kendiliğinden girme durumudur.

1- Konut, dükkan, depo, ahır gibi damlı yapılarda bu Kanunun uygulanabilmesi, taşınmazın fuzulen işgal edilmiş olmasına bağlıdır

2- Yetkililerin tecavüz veya müdahalenin yapıldığını öğrendikleri tarihten itibaren 60 gün içinde idari makama başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Ancak, tecavüz veya müdahalenin oluşundan itibaren bir yıl geçtikten sonra bu makamlara başvuruda bulunulmaz.

3-Posta ile yapılan başvurular, başvuru için Kanunu öngördüğü süreleri durdurmaz.

4- Başvuru şikayetçi lehine sonuçlanırsa, masrafları karşı taraftan (gerekirse ıcra yoluyla) tahsil eder.

5- Başvuru Şikayetçi aleyhine sonuçlanırsa, masraflar kendi üzerinde kalır.