TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tüketici hakem heyetlerinin kurulmasına ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 07/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü amacıyla kurulan tüketici hakem heyetlerinin iş ve işlemlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 72 nci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında,
 1. < > Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,< > Tüketici hakem heyeti başkanını,
  Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,
ç) Hakem heyeti: Tüketici işlemlerinde ortaya çıkan uyuşmazlıklara çözüm bulmak
amacıyla il veya ilçe merkezlerinde oluşturulan tüketici hakem heyetini,
 1. Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen
mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
e) İl müdürlüğü: Ticaret il müdürlüğünü,
 1. < > Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,< > Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ileelektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri maddi malları,
  ğ) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, ticari veya mesleki amaçlarla
  tüketiciye hizmet sunan yada hizmet sunanın adına yada hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
  1. < > Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
   ı) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel
   kişiyi,
   1. Tüketici Bilgi Sistemi: Elektronik ortamda tüketicilerin şikâyetlerini iletebildikleri
   ve tüketici hakem heyetlerinin iş ve işlemlerini gerçekleştirdikleri çevrimiçi sistemi,
   1. Tüketici işlemi: Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak
   üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi,
   1. Tüketici örgütleri: Tüketicinin korunması amacıyla kurulan dernek, vakıf veya
   bunların üst kuruluşlarını,
   ifade eder.
    
    
   İKİNCİ BÖLÜM
   Kuruluş, Görev ve Yetki Alanı
   Kuruluş
   MADDE 5 - (1) Bakanlık, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla il merkezleri ile 8 inci maddede düzenlenen yeterlilik şartlarını sağlayan ve Bakanlıkça ilan edilen ilçe merkezlerinde en az bir tüketici hakem heyeti oluşturmakla görevlidir.
   Görev alanı
   MADDE 6 - (1) Değeri iki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ise il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.
   (2) Görevli hakem heyetinin tespitinde başvuru tarihindeki parasal sınır dikkate alınır.
   (3) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde de birinci fıkra hükümleri uygulanır.
   (4) Bu maddede belirtilen parasal sınırlar her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanır. Bu artışların hesabında on Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.
   (5) Hakem heyetleri kendilerine yapılan başvuruları gereğini yapmak üzere kabul etmek zorundadır.
   (6) Bu madde tüketicilerin ilgili mevzuatına göre alternatif uyuşmazlık çözüm mercilerine başvurmasına engel değildir.
   Yetki alanı
   MADDE 7 - (1) İl hakem heyetleri il merkezi sınırları içinde, ilçe hakem heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkilidir. Hakem heyeti kurulmayan ilçelerde Bakanlıkça belirlenen ilgili hakem heyeti yetkilidir.
   (2) Başvuruların tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki hakem heyetine yapılması esastır.
   (3) Hakem heyetinin kurulmadığı ilçelerde kaymakamlıklara yapılan başvurular gereği yapılmak üzere Bakanlıkça belirlenen ilgili hakem heyetine intikal ettirilir.
   (4) Hakem heyetleri, görev ve yetki alanı dışında kalan başvuruları doğrudan ilgili hakem heyetlerine veya kuruluşlara iletir ve tüketiciye bilgi verir.
   Yeterlilik şartları
   MADDE 8 - (1) Bakanlık hakem heyetlerinin kurulacağı yerleri belirlerken, başvuru sayısını, nüfus yoğunluğunu, coğrafi şartları ve benzeri hususları dikkate alır.
    
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   Başkan, Üye ve Raportör
   Başkan ve üyeler
   MADDE 9 - (1) Başkanlığı illerde ticaret il müdürü, ilçelerde ise kaymakam veya bunların görevlendireceği bir memur tarafından yürütülen hakem heyeti;
   a) Belediye başkanının konunun uzmanı belediye personeli arasından görevlendireceği bir üye,
   b) Baronun, mensupları arasından görevlendireceği bir üye,
   c) Satıcı veya sağlayıcının tacir olduğu uyuşmazlıklarda ticaret ve sanayi odasının ya da bunların ayrı ayrı örgütlendiği yerlerde ticaret odasının; satıcı veya sağlayıcının esnaf ve sanatkâr olduğu uyuşmazlıklarda, illerde esnaf ve sanatkârlar odaları birliğinin, ilçelerde ise en fazla üyeye sahip esnaf ve sanatkârlar odasının görevlendireceği bir üye,
   ç) Tüketici örgütlerinin kendi aralarından seçecekleri bir üye,
   olmak üzere başkan dâhil beş üyeden oluşur.
   (2) Başkan ve üyelerin birinci fıkrada yer alan niteliklere sahip yedekleri de ayrıca belirlenir.
   (3) Hakem heyetinin oluşumunun sağlanamadığı yerlerde noksan üyelikler, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirlenen üyelik niteliklerine sahip Devlet memurları arasından illerde ticaret il müdürü, ilçelerde ise kaymakam tarafından tamamlanır.
   (4) Başkan dışındaki üyelerin görev süresi iki yıldır. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir veya seçilebilir.
   (5) İstifa, ölüm, altı aydan fazla sürekli hastalık ve diğer nedenlerle görev süresi dolmadan önce boşalan üyelikler için yedek üye göreve devam eder ve kalan süreyi tamamlar. Görev süresi sona eren üyenin üyeliği, yerine görevlendirilen veya seçilen kişi göreve başlayıncaya kadar devam eder.
    (6) Hakem heyetinin başkan ve üyeleri birden fazla hakem heyetinde görev alamazlar.
   Üyelerde aranacak şartlar
   MADDE 10 - (1) Hakem heyetleri üyelerinin aşağıdaki şartları taşımaları zorunludur:
   a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
   b) 18 yaşından küçük olmamak,
   c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde düzenlenen şartları taşıyor olmak,
   ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
   d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı  bulunmamak,
   e) En az dört yıllık fakülte mezunu olmak.
   (2) Dört yıllık fakülte mezunu olma şartını taşıyan üye bulunamayan yerlerde, üyelerin illerde yüksekokul veya lise, ilçelerde ise ilköğretim okulu mezunu olmaları esastır. Denkliği Yüksek Öğretim Kurumu ya da Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen eğitim kurumlarından birini bitirmiş olanlar da üye olarak görevlendirilebilir veya seçilebilirler.
   (3) Üyelik şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılan üyelerin görevlerine başkan tarafından son verilir ve kurumlarına bildirilir.
   Tüketici örgütleri temsilcilerinin tespiti
   MADDE 11 – (1) Hakem heyetinde tüketici örgütlerini temsilen görev yapacak üye, tüketici örgütleri tarafından seçilir.
   (2) Tüketici örgütlerince yapılacak hakem heyeti üyesi seçimine;
   a) İl hakem heyeti için il merkezi sınırları içerisinde,
   b) İlçe hakem heyeti için ilçe sınırları içerisinde,
   c) Büyükşehir statüsündeki il hakem heyeti için Büyükşehir sınırları içerisinde,
   merkezi veya şubesi bulunan tüketici örgütleri katılabilir.
   (3) Bir il veya ilçede faaliyet gösteren tüketici örgütlerinin sayısı dörtten az ise tamamının, dört ve dörtten fazla ise en az salt çoğunluğunun kararı ile kendi aralarından seçecekleri temsilci, o il ya da ilçenin hakem heyeti üyesi olarak, seçim sonuçlarını kanıtlayan belgelerle birlikte illerde ticaret il müdürlüğüne, ilçelerde kaymakamlığa bildirilir.
   (4) Seçimin yapılması zorunluluğunun doğduğu tarihten itibaren en geç bir ay içinde bu bildirimin yapılmaması halinde, illerde ticaret il müdürlüğü, ilçelerde kaymakamlık tarafından beşinci fıkrada belirlenen kriterler dâhilinde hakem heyetine temsilci gönderecek tüketici örgütü belirlenir.
   (5) Tüketici örgütü temsilcisinin tespitinde sırasıyla;
   a) Hakem heyetinin bulunduğu il veya ilçe merkezinde çalışmaların faal olarak yürütülmesi,
   b) İl veya ilçe merkezinde birden fazla tüketici örgütünün bulunması halinde, kayıtlı üye sayısının en fazla olması,
   c) Ülke düzeyinde kurulan ve faaliyette bulunan şube sayısı,
   dikkate alınmak suretiyle tespit edilen tüketici örgütü yönetim kurulu, temsilcisini belirleyerek illerde il müdürlüğüne, ilçelerde kaymakamlığa bildirir.
   (6) Tüketici örgütlerini temsil edecek hakem heyeti üyesinin görev süresinin dolması ya da herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, bu durum illerde ticaret il müdürlüğü, ilçelerde kaymakamlığın internet sitesi veya ilan panosu aracılığıyla ilan edilir. Seçim, ilan tarihini izleyen günden itibaren ayrıca bir bildirime gerek kalmaksızın bir ay içerisinde yapılır.
   (7) Tüketici örgütünün bulunmadığı ilçelerde tüketici örgütü temsilcisi o ilçenin bağlı bulunduğu ilde kurulu bulunan tüketici örgütlerince 5 inci fıkrada belirlenen esaslar çerçevesinde tespit edilir. Tespit edilen üye, en geç bir ay içinde ilgili kaymakamlığa bildirilir. Bu süre içinde bildirimin yapılmaması halinde noksan üyelik 9 uncu maddenin 3 üncü fıkrası çerçevesinde tamamlanır.
    (8) Hakem heyetinin oluşumu sırasında tüketici örgütü bulunmayan il veya ilçelerde tüketici örgütünün sonradan kurulması halinde, bu maddenin 7 inci fıkrası ve bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre tespit edilen üyenin görevi sona erer ve yerine seçilen tüketici örgütü temsilcisi görev alır. Buna ilişkin işlemler hakem heyeti başkanınca yürütülür.
   Raportör
   MADDE 12 - (1) Raportörler il ve ilçe merkezlerinde kurulu bulunan tüketici hakem heyetlerinde istihdam edilebilir. Raportör sayısının yeterli olmadığı illerde ticaret il müdürü tarafından ticaret il müdürlüğü personeli arasından, ilçelerde ise kaymakam tarafından ilçede görevli Devlet memurları arasından yeterli sayıda raportör görevlendirilir.
   (2) Tüketici hakem heyeti raportörlerinin nitelikleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarına ilişkin olarak Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
    
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   Çalışma Usul ve Esasları
   Başvuru
   MADDE 13 - (1) Uyuşmazlıklarla ilgili başvuru, uyuşmazlık konusunu içeren dilekçenin, varsa delil oluşturan ilgili belgelerle birlikte hakem heyetine verilmesiyle yapılır. Hakem heyetlerine yapılacak başvurular bu Yönetmeliğin ekinde yer alan “Başvuru Formu” kullanılarak da yapılabilir. Başvuru formu kullanılmadan yapılan başvurularda da başvuru formunda belirtilen bilgilerin yer alması esastır.
   (2) Tüketici aynı uyuşmazlık konusu ile ilgili olarak birden çok hakem heyetine başvuramaz. Aksi takdirde diğer taraf lehine derdestlik itirazında bulunma hakkı doğar.
   (3) Tüketicinin aynı uyuşmazlık konusu ile ilgili olarak aynı hakem heyetine birden fazla başvuru yapması durumunda da ikinci fıkra hükümleri uygulanır.
   (4) Elektronik ortamda yapılan başvuruların e-devlet kapısı üzerinden veya Tüketici Bilgi Sistemi ile yapılması zorunludur. Başvuruların geçerli olabilmesi için uyuşmazlıkla ilgili başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması, varsa bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmiş olması ve yapılan başvurunun başvuru sahibine ait güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanmış olması gerekir.
   (5) Güvenli elektronik veya mobil imza ile imzalanmamış başvuruların geçerli olabilmesi için sistem tarafından oluşturulan başvuru formunun çıktısının alınarak ıslak imza ile imzalandıktan sonra onbeş gün içerisinde ilgili tüketici hakem heyetine posta veya elden ulaştırılması gerekir. Aksi halde başvuru işleme alınmaz.
    
    
   Bilgi ve belge isteme yetkisi
   MADDE 14 - (1) Hakem heyeti, uyuşmazlık konusuna ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi taraflardan, ilgili kurum ve kuruluşlardan isteyebilir.
   (2) Bilgi ve belge isteme yazılarının taahhütlü mektupla gönderilmesi esastır. Gecikmesi halinde zarar doğabilecek işlerde, gerekçe belirtilmek suretiyle, memur vasıtasıyla tebligat yaptırılabilir.
   (3) İstenen bilgi ve belgelerin sunulması için tebliğ tarihinden itibaren en fazla otuz gün süre verilir. Talep edilmesi ve hakem heyeti başkanlığınca uygun görülmesi halinde bu süre uzatılabilir.
   (4) Hakem heyeti başkanlığınca istenilen bilgi ve belgelerin verilen süre içerisinde sunulmaması halinde dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler üzerinden karar verilir. Hakem heyeti, uyuşmazlık konusunda başvuru sahibinin beyanını kabul edebilir.
   (5) Geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde sunulamayan bilgi ve belgeler itiraz aşamasında Tüketici Mahkemesinde ileri sürülemez.
   Toplantı zamanı ve yeri
   MADDE 15 - (1)  Hakem heyeti ayda ikiden az olmamak üzere ihtiyaç duyulduğunda başkanın çağrısı üzerine her zaman toplanabilir.
   (2) Gündemde görüşülecek uyuşmazlık konusu bulunmadığı takdirde toplantı yapılmaz.
   (3) Toplantılar, illerde ticaret il müdürlüğünce, ilçelerde ise kaymakamlıkça belirlenen yerlerde yapılır.
   Toplantı gündemi
   MADDE 16 - (1) Toplantı gündemi başkan tarafından 13 ve 26 ncı maddeler uyarınca belirlenir ve toplantı başlamadan önce üyelere bildirilir.
   Toplantı ve karar yeter sayısı 
   MADDE 17 - (1) Hakem heyeti, başkan dahil en az üç üyenin hazır bulunması ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verir.
   (2) Üyeler çekimser oy kullanamaz. Oyların eşit olması halinde başkanın oy kullandığı tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilir.
   Toplantılara katılma mecburiyeti
   MADDE 18 - (1) Hakem heyeti üyelerinin toplantılara katılması zorunludur. Geçerli mazeretleri sebebiyle toplantılara katılamayacak üyeler, durumlarını toplantıdan önce başkana yazılı olarak bildirir.
   (2) Mazeretsiz olarak birbirini takip eden toplam dört toplantıya veya mazeretli de olsa üç aylık sürede yapılan toplantıların hiçbirine katılmayanların üyeliği düşer.
   (3) Üyeliği düşenler üyeliğin düştüğü tarihten itibaren bir yıl süreyle hakem heyeti üyesi olarak tekrar görev yapamazlar.
   Toplantılara katılamayacaklar
   MADDE 19 - (1) Hakem heyeti başkan ve üyeleri aşağıdaki uyuşmazlıklarla ilgili toplantılara katılamazlar:
   1. Aralarında evlilik bağı kalksa bile eşin taraf olduğu uyuşmazlıklar,
   2. Kendisi veya eşinin altsoy veya üstsoyunun taraf olduğu uyuşmazlıklar,
    c) Kendisi ile arasında evlatlık bağı bulunanın taraf olduğu uyuşmazlıklar,
    ç) Üçüncü derece de dâhil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik bağı kalksa dahi kayın hısımlığı bulunanların taraf olduğu uyuşmazlıklar,
    d) İki taraftan birinin vekili, vasisi, kayyımı veya yasal danışmanı sıfatıyla hareket ettiği uyuşmazlıklar,
    e) Aynı uyuşmazlıkla ilgili tanık veya bilirkişi olarak dinlenilmiş veya hakem sıfatıyla hareket edilmiş olunan uyuşmazlıklar,
    f) Doğrudan ya da dolaylı ilgili olunan uyuşmazlıklar.
   İnceleme şekli
   MADDE 20 - (1) İnceleme, raportör tarafından hazırlanan rapor ve ilgili belgelerin yer aldığı dosya üzerinden yapılır. Ayrıca, gerekli görülen hallerde hakem heyetince taraflar ve bilirkişi dinlenebilir.
   BEŞİNCİ BÖLÜM
   Bilirkişi İncelemesi ve Keşif
   Bilirkişi görevlendirilmesi
   MADDE 21- (1) Hakem heyeti, çözümü özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut re’sen, bilirkişinin görüşünün alınmasına karar verebilir. Hakem heyeti üyelerinin mesleklerinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamaz.
   (2) Hakem heyeti, bilirkişi olarak yalnızca bir kişiyi görevlendirebilir. Ancak, gerekçesi açıkça gösterilmek suretiyle, tek sayıda, birden fazla kişiden oluşacak bir kurulun bilirkişi olarak görevlendirilmesi de mümkündür.
   (3) Gerekli görülmesi halinde aynı uyuşmazlık için yeniden bilirkişi görevlendirilebilir.
   (4) Bilirkişiler tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya uyuşmazlığın karara bağlanacağı hakem heyetinin yetki çevresinden veya hakem heyetinin bağlı olduğu ilden görevlendirilir. Ancak bu kişiler, Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde yer alan sebeplere veya hakem heyetince kabul edilebilir diğer bir sebebe dayanarak, bilirkişilik görevini kabul etmeyebilir.
   (5) Kanunların görüş bildirmekle yükümlü kıldığı kişi ve kuruluşlara, görevlendirildikleri konularda bilirkişi olarak öncelikle başvurulur. Ancak, kamu görevlilerine, bağlı bulundukları kurumlarla ilgili uyuşmazlıklarda ve işlerde, bilirkişi olarak görev verilemez.
   (6) Uyuşmazlık konusu ile ilgili bilirkişi görevlendirilip görevlendirilmemesine başkan tarafından karar verilir.
   Bilirkişinin sorumluluğu
   MADDE 22- (1) Bilirkişi, süresi içerisinde, görüşünü içeren raporunu sunmak ve varsa kendisine incelenmek üzere teslim edilenleri hakem heyetine iade etmekle yükümlüdür.
   (2) Bilirkişi gerekli görülmesi halinde görüşüne başvurulmak üzere hakem heyetince yapılan davete uyup belirlenen gün ve saatte hakem heyeti toplantısında hazır bulunmak zorundadır.
   (3) Geçerli bir mazereti olmaksızın belirlenen gün ve saatte hakem heyeti toplantısında hazır bulunmayan veya süresinde görüşüne ilişkin raporu sunmaktan kaçınan bilirkişiler, gerekli disiplin işlemlerinin uygulanması amacıyla bağlı bulundukları kurum veya kuruluşlara bildirilir.  
   (4) Bilirkişi, görevi sebebiyle yahut görevini yerine getirirken öğrendiği sırları saklamak, kendisi ve başkaları yararına kullanmaktan kaçınmakla yükümlüdür.
   Bilirkişi raporu
   MADDE 23- (1) Bilirkişinin görevlendirilmesinde, hakem heyeti inceleme konusunu bütün sınırlarıyla ve açıkça belirtir.
   (2) Raporun hazırlanması için bilirkişiye verilecek süre on beş iş gününü geçemez. Bilirkişinin talebi üzerine bu süre hakem heyeti tarafından on beş iş gününü geçmemek üzere uzatılabilir.
    (3) Belirlenen süre içinde raporunu vermeyen bilirkişi görevden alınıp, yerine bir başka bilirkişi görevlendirilebilir.
    
    
    
   Keşif
   MADDE 24- (1) Uyuşmazlık konusu ile ilgili olarak, uyuşmazlığa bakan hakem heyeti tarafından resen veya taraflardan birinin talebi üzerine yerinde keşif yapılmasına karar verilebilir. Keşif yapılırken gerektiğinde bilirkişi yardımına başvurulabilir.
   (2) Keşfin yeri ve zamanı hakem heyeti tarafından tespit edilir. Keşif, taraflar hazır ise huzurlarında, aksi takdirde yokluklarında yapılır.
   (3) Keşif sırasında, yapılan tüm işlemler ve beyanları içeren bir tutanak düzenlenir.
   (4) Keşif konusu, hakem heyetinin yetki çevresi dışında ise inceleme yetki çevresinde olan hakem heyetince yapılır.
   (5) Keşif konusu, il hakem heyeti görev alanı içerisinde ise inceleme, il hakem heyeti tarafından yerine getirilebilir.
   (6) Keşif, başkan veya görevlendireceği hakem heyeti üyesi ya da raportör tarafından yapılır.
   ALTINCI BÖLÜM
   Hakem Heyeti Kararı
   Kararın niteliği ve kapsamı
   MADDE 25 - (1) Hakem heyeti, uyuşmazlık ile ilgili karar verirken tarafların talebiyle bağlıdır. Ancak başvurunun yapıldığı tarihte uyuşmazlık miktarının tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin başvuru sahibinden beklenemeyeceği durumlarda, başvuru sahibinin hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktarı belirtmesi halinde, talep edilen miktardan daha fazlasına veya daha azına hakem heyetince karar verilebilir. Verilen kararın hakem heyetinin görev alanında kalması şarttır.
   (2) Aynı tüketici işleminden kaynaklanan birden fazla uyuşmazlık için ayrı ayrı başvuru yapılması durumunda, uyuşmazlık konularının toplamı görev sınırı içinde kalmak şartıyla, tek bir başvuruda birleştirilerek karar verilebilir. Aynı tüketici işleminden kaynaklanan birden fazla uyuşmazlık konularının toplamının görev sınırını aşması durumunda uyuşmazlıklar hakkında ayrı ayrı karar verilir.  
   (3) Hakem heyeti kararında uyuşmazlık konusunun Türk Lirası cinsinden karşılığının belirtilmesi zorunludur. Uyuşmazlık konusunun döviz cinsinden olması durumunda başvuru tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın belirlediği efektif döviz satış kuru esas alınır.
   (4) Uyuşmazlığın tüketici lehine sonuçlandığı durumlarda, satıcı veya sağlayıcı tarafından ödenmesi gereken bilirkişi ve tebligat ücretleri kararda belirtilir.
   (5) Hakem heyeti kararı tarafları bağlar.
   (6) Hakem heyeti kararı yalnızca verildiği uyuşmazlık için hüküm ifade eder.
   (7) Hakem heyetlerinde taraflar, kendilerini avukatla temsil ettirebilirler. Tarafların avukatla temsil edilmesi durumunda, hakem heyetleri tarafından karşı taraf vekalet ücretine karar verilemez.
   Karar süresi
   MADDE 26 - (1) Hakem heyetine yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre en geç altı ay içinde görüşülüp karara bağlanır. Yapılan başvuruların yoğun olması halinde karara bağlama süresi bir yıla kadar uzatılabilir.
   (2) Tarafların ivedi inceleme talebi bulunması ve başkan tarafından gerekli görülmesi halinde başvuru, hakem heyetince öncelikle gündeme alınarak sonuçlandırılır.
   (3) Tüketicinin yabancı turist olması durumunda da ikinci fıkra hükümleri uygulanır.
   Karar tutanağı
   MADDE 27- (1) Toplantıda alınan kararlar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan karar tutanağına uygun olarak tespit edilir ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karar tutanağı sıra numarası ile arşivlenir ve onaylı bir örneği dosyasında muhafaza edilir.
   Kararların tebliği
   MADDE 28 - (1) Tüketici hakem heyeti kararları alındığı tarihten itibaren on iş günü içinde taraflara yazılı olarak ve 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir.
   (2) Kararların taraflara taahhütlü mektupla gönderilmesi esastır. Gecikmesi halinde zarar doğabilecek işlerde, gerekçe belirtilmek suretiyle, memur vasıtasıyla tebligat yaptırılabilir.
   Kararların yerine getirilmesi
   MADDE 29- (1) Tüketici hakem heyetinin kararları, 19/6/1932 tarihli ve 2128 sayılı İcra ve İflas Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir.
   Kararların ilanı
   MADDE 30- (1) Hakem heyetlerince alınan kararların taraf ve sonuçlarını gösterir listeler, illerde il müdürlüklerinde, ilçelerde kaymakamlıklarda duyuru panolarında veya internet sitelerinde aylık olarak ilan edilir.
   Kararın düzeltilmesi 
   MADDE 31- (1) Tarafların kimliklerine, ticari unvanlarına ait yanlışlıklarla, ifade ve hesap hataları ile diğer benzeri açık hatalar, hakem heyetince resen veya taraflardan birinin talebi üzerine düzeltilebilir. Karar tebliğ edilmişse hakem heyeti, tarafları dinlemeden hatayı düzeltemez. Davet üzerine taraflar gelmezse, dosya üzerinde inceleme yapılarak karar verilebilir.
   (2) Düzeltme kararı verildiği takdirde, düzeltilen hususlarla ilgili karar, hakem heyetinde bulunan nüshalar ile verilmiş olan suretlerin altına veya bunlara eklenecek ayrı bir kâğıda yazılır, imzalanır ve mühürlenir.
   Karara itiraz
   MADDE 32- (1) Taraflar, tüketici hakem heyetinin kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edebilir. İtiraz, tüketici hakem heyeti kararının icrasını durdurmaz. Ancak talep edilmesi şartıyla hâkim, tüketici hakem heyeti kararının icrasını tedbir yoluyla durdurabilir.
   (2) İtiraz olunan kararın, esas yönünden kanuna uygun olup da, kanunun olaya uygulanmasında hata edilmiş olmasından dolayı itirazın kabul edilmesi gerektiği veya kanuna uymayan husus hakkında yeniden yargılamayı gerektirmediği takdirde tüketici mahkemesi evrak üzerinde, kararı değiştirerek veya düzelterek onama kararı verebilir. Tarafların kimliklerine, ticari unvanlarına ait yanlışlıklarla, yazı, hesap veya diğer açık ifade yanlışlıkları hakkında da bu hüküm uygulanır. Karar, usule ve kanuna uygun olup da gösterilen gerekçe doğru bulunmazsa, gerekçe değiştirilerek veya düzeltilerek onanır.
   (3) Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir.
   (4) Tüketici mahkemelerince verilen kesinleşmiş kararlar, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi üzerinden Bakanlığa iletilir. Tüketici hakem heyeti kararına karşı yapılan itiraz sonucu verilen karar, kararı veren mahkeme tarafından ilgili tüketici hakem heyetine gönderilir.
   (5) Tüketici hakem heyetinin tüketici lehine verdiği karara karşı açılan itiraz davasında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, avukatlık asgari ücret tarifesine göre nisbi tarife üzerinden vekâlet ücretine hükmedilir.
    
    
    
    
    
   SEKİZİNCİ BÖLÜM
   Diğer Hükümler
   İstatistiki bilgiler
   MADDE 33- (1) İlçe hakem heyetleri, üçer aylık dönemler halinde hazırlayacakları istatistiki bilgileri dönemin bitiminden itibaren on gün içerisinde il müdürlüklerine gönderirler.
   (2) İl müdürlükleri, ilçelerden gelen istatistiki bilgileri, il hakem heyeti istatistiki bilgileri ile birlikte, birinci fıkrada belirtilen sürenin bitiminden itibaren on gün içinde Genel Müdürlüğe bildirirler.
   Arşiv
   MADDE 34 – (1) Hakem heyeti karar dosyaları hakem heyeti arşivinde 10 yıl muhafaza edilir. Bu sürenin bitiminde bulundukları arşivde imha edilir.
    
   DOKUZUNCU BÖLÜM
   Çeşitli ve Son Hükümler
   Mali hükümler
   MADDE 35 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından kaynaklanacak bütün giderler, Kanunun 82 nci maddesi hükümlerine göre karşılanır.
   (2) Tüketici hakem heyeti başkan ve üyelerine, raportör olarak görevlendirilen diğer kamu personeline ödenecek huzur hakkı ve huzur ücreti ile bilirkişi ücreti ve bu ödemelere ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir. Tüketici hakem heyeti başkan ve üyeleri ile raportör olarak görevlendirilen kamu personeline fiilen katıldıkları toplantı başına ödenecek huzur hakkı ve huzur ücreti ile bilirkişilere, düzenleyecekleri rapor başına ödenecek ücret, Maliye Bakanlığınca belirlenen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak brüt miktardır. Bu tutardan gelir vergisi ve damga vergisi kesilerek ödeme yapılır.
   (3) Tüketici hakem heyetinde birden fazla raportör görevlendirilmesi durumunda, görevlendirilen her bir raportöre huzur hakkı veya huzur ücreti ödenir.
   (4) Raportör kadrosuna atananlara hiçbir şekilde huzur hakkı ödenmez.
   (5) Gündemde görüşülecek uyuşmazlık konusu olmadığı için toplantı yapılmayan aylarda ücret tahakkuk ettirilmez.
   (6) Hakem heyeti başkan, üye ve raportör olarak görevlendirilen diğer kamu personelinin alacakları huzur hakkı veya huzur ücretinin hesaplanmasında, ay içinde yapılan toplantılardan katıldıkları toplantı sayısı dikkate alınır.
   (7) Bilirkişiye, her bir uyuşmazlık hakkında düzenlediği rapor için ücret ödenir. Süresi içerisinde raporunu vermeyen bilirkişilere ücret veya masraf adı altında hiçbir ödeme yapılamaz.
   (8) Hakem heyeti tarafından yapılan keşiflerde herhangi bir ödeme yapılmaz.
   Tebligat ve bilirkişi ücretlerinin tahsili
   MADDE 36- (1) Uyuşmazlıkla ilgili olarak tüketici hakem heyeti tarafından tüketici aleyhine verilen kararlarda tebligat ve bilirkişi ücretleri Bakanlıkça karşılanır.
   (2) Uyuşmazlığın tüketicinin lehine sonuçlanması durumunda ise, tebligat ve bilirkişi ücretleri 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre karşı taraftan tahsil olunarak bütçeye gelir kaydedilir.
   (3) Tebligat ücreti hesaplanırken, taraflara ve yapılmışsa bilirkişilere yapılan her türlü tebligat ücretlerinin toplamı esas alınır.
   (4) Uyuşmazlığın tüketici lehine sonuçlandığı durumlarda bilirkişi ve tebligat ücretlerinin tahsil edilmesi için kararın bir örneği satıcı veya sağlayıcının bulunduğu yerdeki defterdarlık muhasebe müdürlüğüne bildirilir.
   Yürürlük
   MADDE 37- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
   Yürürlükten kaldırılan mevzuat
   MADDE 38- (1) 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
   Yürütme
   MADDE 39- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   EK
    
   BASVURU FORMU
   (…) HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞINA
    
   BAŞVURU TARİHİ           :
   BAŞVURU NUMARASI    :
    
   BAŞVURU SAHIBININ KIMLIK BILGILERI
   T.C. Kimlik Numarası         :
   Adı ve Soyadı                        :
    
   BAŞVURU SAHIBININ ILETISIM BILGILERI
   Ikamet Ili / Ilçesi                   :
   Adresi                                    :
   Elektronik Postası                :
   Sabit Telefonu                      :
   Mobil Telefonu                     :
    
   BAŞVURU SAHİBİNİN VARSA VEKİLİNİN:
   T.C. Kimlik Numarası         :
   Adı ve Soyadı                        :
   Adresi                                    :
   İletişim Bilgileri                     :
    
   ŞİKAYET EDİLENİN BİLGİLERİ
   Ticaret Unvanı                     :
   Adresi                                    :
   İli / İlçesi                                :
   Telefonu                                :
   Faksı                                      :
    
   UYUŞMAZLIK KONUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER
   Uyuşmazlık Tarihi               :
   Uyuşmazlık Bedeli                :
   Uyuşmazlık Konusu             :
    
    
    
    
    
   Başvuru Sahibinin Talebi    :
    
    
    
    
   Başvuru Sahibinin İmzası   :
    
    
    
    
   KARAR TUTANAĞI
    
   T.C.
    
   Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı
    
   Karar No          :
   Karar Tarihi     :

   Tüketici Hakem Heyeti Kararıdır
    
    
   Başkan
   …………..
   Üye
   …………..
   Üye
   …………..
   Üye
   …………..
   Üye
   …………..
    
   Raportör
   ……….
    
    
    
    
    
    
   Başvuru Sahibi         :
   Varsa Vekili              :
   Şikayet Edilen           :
   Varsa Vekili              :
   Başvuru Tarihi         :
    
   Başvuru Sahibinin Talebi :
    
   Uyuşmazlık Bedeli    :
    
   Uyuşmazlık Konusu :
    
   Olayın Özeti              :
    
   Şikayet Edilenin Savunmasının Özeti:
    
   İnceleme ve Gerekçe:
    
   Karar: