HAYMANA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)

1

Yapı Kullanım izin Belgesi

1- Toprak Vizesi,

2- Temel Vizesi,

3- Isı Yalıtım Vizesi|

4- Kanal Vizesi

5. Demir Vizesi

6- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi

7- Cins Değişikliği Yazısı

8- 13*18 Ebadında On ve Arka Cephelerden 2'serAdet Fotoğraf,

9- Cevre Düzeni Vizesi/Ağaç Ücreti

10- Asansör Ruhsatı,(Projede asansör varsa)

11- işgaliye Borcu Olmadığına Dair Yazı,

12 -Kazan TSE Belgesi(merkezi sistem ısıtmalarda)

13- Doğalgaz Tesisatlarının EGO'dan Kontrolü,

14- SSK'dan ilişiksiz Belgesi,

15- Telefon Ankastre Vizesi,

16- Ank Bşb.Bld.sinden Numarataj Yazısı,

17 -Sığınak Raporu

18- İş bitirme Tutanağı

19- Harç ve Ücretler

20- Mal Sahipleri Taahhütnamesi

21- Bşb. Bld. İtfaiye Daire Bşk. Yangın Yönetmeliğine Uygunluk Yazısı

22- İskân Dilekçesi

5 YIL

2

Çap

1-Aplikasyon Krokisi,

2- Tapu Fotokopisi,

3- Harç Makbuzu

1 GÜN

3

Kuşat Ruhsat işleri

1- Başvuru formu ve dilekçe

2- Vergi levhası

3- Esnaf sicil belgesi

4- Esnaf oda kayıt belgesi

5- Bağ kur veya emeklilik belgesi

6- İskan raporu,tapu,Kira Kontratı Fotokopisi,

7- Ustalık belgesi,satış elemanlığı belgesi,

8- Noterden devir sözleşmesi eski küşat ( işyeri devir ise)

9- Kat maliklerinden muafakatname

10- Zorunlu mali sigorta (gerekiyorsa)

11- Nüfus cüzdanı sureti

12- İkametgah ilmuhaberi

13- 2 adet fotoğraf

14- Ç.T.V emlak ve ilan reklam ilişik kesme belgesi matbu

15- Sağlık raporu

16- Fenni rapor

17- İtfaiye Raporu

1 GÜN

4

Cenaze, Defin

1- Doktor Raporu,

2- Nüfus Kâğıdı,

3- Ölüm Belgesi.

1 SAAT

5

Su Abone

1- Nüfus cüzdanı Fotokopisi

2- Fatura

3- Dilekçe

1 GÜN

6

Nikâh işlemleri

1- Nüfus Cüzdanı,

2- Nüfus Kayıt Örneği,

3- Evlenme Beyannamesi,

4- Fotoğraf,

5- Sağlık Raporu,

6- İzin Belgesi.

1 GÜN

7

Gıda Sicil Belgesi

Komisyonca uygunsa G.S.B no. veriliyor.

1 GÜN

8

Ölçü ve ayar işleri

1-Beyan

1 GÜN

9

2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

(A)

1- Dilekçe beyanname

2- Müessesenin bulunduğu yeri gösteren onaylı plan ve belge

3- İş akım şeması ve açıklama raporu

4- Kurul tarafından hazırlanacak yer seçim ve tesis kurma raporu

5- Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak önlemlere ait nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporu

6- Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun nerden sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu

(B)

1-Beyanname/dilekçe

2- Sağlık koruma bandının işaretlendiği imarca tasdikli vaziyet planı

3- Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığı belge

4- Sorumlu müdür sözleşmesi üretim yerinden (fırın,pastane,vs.)

5- En az 50 işçi çalıştırılıyorsa ve kanununun 180.maddesi kapsamına giren işyerinde takip ve sağlık personeli sözleşmesi

6-Emisyon izni

7- Deşarj izni

8- İşletme belgesi

9-Sağlık Müdürlüğünce hazırlanacak çevre sağlığı değerlendirme raporu

10- Kurul tarafından hazırlanacak açıklama raporu

11-İmar mevzuatına göre özel yapı şeklini gerektiren yerlerde faaliyette bulunması gereken işyerleri amacına uygun olarak yapı kullanma izin belgesi,yapı kullanma izin belgesi gerektirmeyen faaliyet konulu işyeri ise İmar Müdürlüğünden bu belgenin gerekmediğine dair yazı,

12- İşin özelliğine göre başka kurumlardan kontrol istenecek ise iş yerine bildirilecek

13-ÇED raporu

1 GÜN

10

Yapı Ruhsatı İzin Belgesi

1- Dilekçe

2- Tapu Fotokobisi

3- Aplikasyon

4- Projeler

5- Taahhütname

6- Yapı denetim

7- Müteahhit sözleşmesi

8- Şantiye Şefi

11

İmar Durum Belgesi

1-Dilekçe

2- Aplikasyon

12

13

14

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri : Yazı İşleri Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri: Başkanlık Makamı

Adres : Haymana Belediyesi Adres : Haymana Belediyesi

Tel : 0 312 658 17 55 Tel : 0 312 658 24 27

Faks : 0 312 658 18 48 Faks : 0 312 658 18 48

E-Posta : haymana@haymana.bel.tr E-Posta : haymana@haymana.bel.tr