VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

Mükellefiyet tesisi

İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde; 1-Nüfus Cüzdanı aslı (Gerekli kontrol ve teyit yapıldıktan sonra geri verilecektir.)2-Ticaret sicili memurluklarınca şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formu ile bildirimde bulunulması zorunlu olmayan tüzel kişilerden;

a) Şirketin ana sözleşmesinin / ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş tüzel kişiliğin kuruluşuna ait belgenin aslı veya noter onaylı bir örneği yada vergi dairesi yetkililerine onaylatılmak üzere aslı ve fotokopisi ile Ticaret Siciline müracaatına ait belgenin bir örneği,

b)Temsile yetkili kişilerin Nüfus Cüzdanı aslı (Gerekli kontrol ve teyit yapıldıktan sonra geri verilecektir.) noter onaylı imza sirküleri,

Farklı vergi daireleri yetki alanı içinde ilave işyeri açılması veya adres değişikliği nedeniyle yeni mükellefiyet tesisinde yukarıda sayılan belgeler istenir. Ancak mükellefin daha önce vergi dairesine verilmiş olup değişmediğini yazılı olarak beyan ettikleri belgeler ilgili vergi dairesi tarafından mükelleflerden yeniden istenilmemektedir.

Ayrıca, tüzel kişilerden bu hususlarla ilgili yönetim kurulu kararının noter tasdikli bir örneği alınır. Bu değişikliklerle ilgili Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi aranmaz.

Gelirleri; Ücret, Gayrimenkul Sermaye İradı, Menkul Sermaye İradı ile Diğer Kazanç ve İratlardan veya bunların bir kaçından ibaret olanların mükellefiyete giriş işlemleri verdikleri ilk beyannameler üzerine yapılır.

Diğer ücret kapsamına giren hizmet erbabının mükellefiyet tesisi işverenden alacakları iş bildirimi üzerine yapılır ve kendilerine vergi karnesi verilir. İş bildiriminde işverenin adı soyadı, bağlı olduğu vergi dairesi, vergi kimlik numarası, adresi ve imzasının bulunmasına dikkat edilir.

3 gün

2

Vergi Kimlik Numarası verilmesi

Dilekçe ekinde, 1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan yabancılara pasaportlarının, noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatılmak üzere aslı ve fotokopisi, 2- Tüzel Kişilerde, Hukuki kuruluşlarına göre bulunması gereken belgenin noter onaylı örneği

15 Dakika

3

Mükelleflerin değişiklik bildirimi

Nüfus bilgileri değişikliğinde (Tüzel kişilerde kimlik bilgilerinde, Adi ortaklıklarda ortaklık bilgilerinde)

Mükellefin, nüfus bilgilerinde meydana gelen değişikliklere ilişkin bildirim ve değişikliğe dayanak teşkil eden belge

3 saat

Mükellefiyet bilgileri değişikliğinde

Mükellefiyet bilgilerine (vergi türü; ilavesi, dönem değişikliği, terki vb.) ilişkin değişiklik bildirimi

3 gün

Adres bilgileri değişikliği

1- Yeni adres mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinin yetki alanı içinde ise adres değişikliği bildirimi2- Yeni adres başka bir vergi dairesinin yetki alanına giriyorsa;a- Adres değişikliği bildirimini eski vergi dairesine vermesi halinde mükellefin bildirim tarihine kadar bastırmış olduğu/tasdik ettirdiği belgeler

b- Adres değişikliği bildirimini yeni vergi dairesine vermesi halinde gerçek kişilerden Nüfus Cüzdanı(Gerekli kontrol ve teyit yapıldıktan sonra geri verilecektir.), tüzel kişilerden adres değişikliğine ilişkin karar örneği ile Ticaret Siciline müracaatına ilişkin belge

3 gün

Diğer bilgiler değişikliğinde

Mükellefiyet bilgilerine (faaliyet alanı, hukuki durum vb.) ilişkin değişiklik bildirimi

3 gün

4

İşi terk

İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde, kullanılan belgelerin en son ciltleri, kullanılmamış olarak ellerinde kalan belgelerin ciltleri ve ödeme kaydedici cihazlara ait levha istenir.

15 gün

5

Ölüm nedeniyle terk

İşe başlama/bırakma bildirimi veya dilekçe, ödeme kaydedici cihazlara ait levha, kullanılan belgelerin en son ciltleri, kullanılmamış olarak ellerinde kalan belgelerin ciltleri

15 gün

6

Fesih, tasfiye ve iflas

Tasfiyenin kapanışına ilişkin bildirim veya dilekçe ekinde, tasfiye veya iflasın kapandığına ilişkin karar ya da bildirim. Ayrıca, ödeme kaydedici cihazlara ait levha, kullanılan belgelerin en son ciltleri, kullanılmamış olarak ellerinde kalan belgelerin ciltleri, şirketten sorumlu kişinin adresi, tasfiye nedeniyle terk ise tasfiye memurunun adresi de aranır.

15 gün

7

İnternet şifresi verilmesi

1) Elektronik beyanname gönderme talep formu 2) Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi talep formu ve ekinde Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin oda kayıt belgesinin tasdikli örneği

1 saat

8

Beyannamelerin Alınması

Kanuni süresinde verilen beyannamelerin alınması ve tahakkuk işleminin yapılması

1-Beyanname 2-Beyanname formları, sirküler ve tebliğlerle belirlenmiş belgeler.

15 dakika

İhtirazi kayıtla verilen beyannamenin alınması ve tahakkuk işleminin yapılması

1-Beyanname 2-Beyanname formları, sirküler ve tebliğlerle belirlenmiş belgeler.

15 dakika

Kanuni süresinden sonra verilen beyannamelerin alınması ve tahakkuk işleminin yapılması

1-Beyanname 2-Beyanname formları, sirküler ve tebliğlerle belirlenmiş belgeler.

15 dakika

Pişmanlık ve ıslah hükümlerine göre beyanname alınması ve tahakkuk işleminin yapılması

1-Dilekçe 2-Beyanname 3-Beyanname formları, sirküler ve tebliğlerle belirlenmiş diğer belgeler.

15 dakika

Kanuni süresinde düzeltme beyannamesi alınması

1- Dilekçe 2-Beyanname 3-Beyanname formları, sirküler ve tebliğlerle belirlenmiş diğer belgeler.

4- Matrah ve/veya vergiyi azaltıcı yada sonraki döneme devreden vergiyi arttırıcı düzeltme beyannamesi ise yazılı izahat.

15 dakika

Kanuni süresinden sonra düzeltme beyannamesi alınması

1- Beyanname2- Matrah ve/veya vergiyi azaltıcı, sonraki döneme devredilen vergiyi artırıcı, mahsup, tecil ya da iade tutarını artırıcı nitelikte düzeltme beyannamesi ise yazılı izahat.

15 dakika

9

Tevkif suretiyle ödenen vergiler için mahsup işlemlerinin yapılması

1-Kesinti yoluyla ödenen vergilere ilişkin liste2- Mahsup Dilekçesi

1 ay

10

Vergi Hatalarının Düzeltilmesi

1-Dilekçe 2-İade edilecekse alındı aslı 3-Hatayı kanıtlayan diğer belgeler

15 gün

11

Ceza İndirimi uygulaması

1- Dilekçe2- Üç aylık ödeme süresi için teminat

15 dakika

12

Tarhiyat sonrası uzlaşma işlemleri

1-Dilekçe 2-Yetki Belgesi (Tüzel Kişilerde) 3-Kimlik Belgesi

60 gün

13

Tarhiyat öncesi uzlaşma işlemleri

1-Dilekçe 2-Yetki Belgesi (Tüzel Kişilerde) 3-Kimlik Belgesi

60 gün

14

Vergi ve Cezaların Tabi Afetler Nedeniyle Terkin Edilmesine İlişkin İşlemler

1-Dilekçe 2-İki örnek 'TERKİN BEYANNAMESİ' (Varlıklarını Kaybeden Mükelleflere Ait Beyanname-Mahsullerini Kaybeden Mükelleflere Ait Beyanname)

90 gün

15

Tecil işlemleri

1-Dilekçe, 2-Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu

30 gün

16

Tarh dosyasına yönelik başvuruların Cevaplandırılması

1-Dilekçe (mükellef başvuruları için) 2-Resmi yazı (Kurum ve kuruluş başvuruları için)

1 gün

17

Belgelerin İptali ile İlgili İşlemler

1-İşi terk dilekçesi veya talep dilekçesi ya da ilgili oda veya birlik tarafından düzenlenmiş belge iptaline ilişkin tutanak2- Kullanılan belgelerin en son ciltlerini ve kullanılmamış olarak ellerinde kalan belgelerin ciltlerini, ödeme kaydedici cihazlara ait levhası

1 saat

18

Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) ile ilgili işlemler

Ödeme kaydedici cihaz alım izni ile cihazların kaydı ve levha verilmesine ilişkin işlemler

1- Dilekçe2- Fatura3- 1 nolu fiş

4- Ruhsat

15 dakika

Ödeme kaydedici cihazların hurdaya ayrılması,kullanım dışı bırakılması, satılmasına ilişkin işlemler

1- Dilekçe2- Yetkili servis tutanağı3- Mali hafıza raporu

4-Mali hafıza

5- Ruhsat fotokopisi

6- OKC levhası

25 dakika

19

Vergi levhası tasdik işlemleri

Mükellefin vergi matrahı ve tahakkuk kayıtlarını içeren levhanın tasdik edilmesi


15 dakika

Yeni işe başlayan mükelleflerin vergi kayıtlarını gösteren levha tasdiki

Dilekçe

15 dakika

20

Mükellefin borç durumunu gösterir yazı düzenlenmesi

Dilekçe

1 gün

21

Değer Tespiti işlemleri

1-Dilekçe 2-Vergi Usul Kanunu 278. md.de belirtilen sebeplerle değeri düşen mallara ilişkin liste

1 gün

22

İdare Aleyhine Verilen Kararlarda Avukatlık Ücreti ve Yargılama Giderlerinin Ödenmesi

1- Kanunları gereği ilamın icrası için kesinleşmiş olma şartı aranan hallerde kesinleşmiş mahkeme ilamı, 2- Kesinleşme şartı aranmayan durumlarda yetkili merci tarafından icrasının geri bırakılmasına (yürütülmesinin durdurulmasına) karar verilmeyen mahkeme ilamı, 3- Karşı tarafın avukatına (icra daireleri aracılığıyla yapılan ödemeler hariç) yapılacak vekalet ücreti ödemelerinde ise ayrıca fatura, serbest meslek makbuzu veya ücretli çalışanlar için işveren tarafından tasdikli ücret bordrosu,

30 gün

23

Özel Tüketim Vergisi Beyannamelerinin (2/A) Alınması

1-Beyanname 2-Yetki Belgesi 3-İstisna hali varsa bu şartları kanıtlayıcı geçerli belgeler

15 dakika

24

Kasko sigortası değerlerine ilişkin işlemler

1-Dilekçe 2-Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu 3-Vergi iade edilecekse makbuzun aslı

2 saat

25

Trafik İdari Para Cezalarının tahsil İşlemleri

İdari Yaptırım kararı

30 dakika

26

Motorlu taşıtların satış veya devrine ait İlişik Kesme Belgesi/Fenni Muayene İzin Belgesinin verilmesi

Motorlu taşıtların satış veya devir işlemleri için borcun olmadığına dair belge verilmesi işlemleri

1-Ruhsat 2-Ödendiği iddia edilen ancak borç olarak gözüken Motorlu Taşıtlar Vergisi ve cezalara ilişkin tahsil alındıları3- Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi dışında başka bir vergi dairesine başvurması halinde dilekçe

10 dakika

Motorlu taşıtların fenni muayene işlemleri için borcun olmadığına dair belge verilmesi işlemleri

1-Ruhsat 2-Ödendiği iddia edilen ancak borç olarak gözüken Motorlu Taşıtlar Vergisi ve cezalara ilişkin tahsil alındıları3- Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi dışında başka bir vergi dairesine başvurması halinde dilekçe

10 dakika

27

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinin alınması

1-Veraset ve intikal vergisi beyannamesi 2-Veraset ilamının aslı veya noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkilileri tarafından onaylanmış veraset ilamı fotokopisi . 3-Ölüm ve mirascı bildirimi.

4-Gayrimenkullerde tapunun fotokopisi

5-Gayrimenkul mallar için ilgili belediyelerden alınacak emlak vergisine esas olan değeri gösterir belge.

6-Murise ait diğer hak ve alacakları gösteren belgeler ile indirilmesi talep edilen borç ve masraflara ait belgeler.

7-Ticari bilanço ve gelir tablosu.

1 saat

28

Veraset yoluyla intikallerde ilişik kesme belgesinin verilmesi.

İlişik kesme belgesi beyanname verildikten ve vergi ödendikten sonra talep edilirse, dilekçe

40 dakika

29

Gaip mirasçının ortaya çıkması nedeniyle düzeltme işlemlerinin yapılması

1-Dilekçe 2-Yargı kararı

1 gün

30

İcraya ya da mahkemeye intikal etmiş alacakların tecil işlemleri

Dava durumunu gösterir dilekçe

15 dakika

31

Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkuller için beyanname alınması

1 no.lu Harç Beyannamesi

15 dakika

32

Yeni inşa olunan bina vesair tesisler için harç alınması işlemleri.

1-Dilekçe 2-İlgili belediye/valilikten alınan başvuru belgesi

15 dakika

33

Yıllık Harçların tahsili

Mükelleflerce harca tabi faaliyete yıl içerisinde başlanılması halinde harca konu belgeyi düzenleyen idareler tarafından yapılan bildirim veya mükellefçe bu konuda ibraz edilecek belge

15 dakika

34

Süreksiz Damga Vergisi ile İlgili işlemler

1-Damga vergisi beyannamesi 2-Genel bütçeli daireler ile kişiler arasında düzenlenen kağıtlara (ihale kararları hariç) ait damga vergisi ile ilgili olarak, genel bütçeli daire tarafından düzenlenen ve kağıdın mahiyetini, nispi veya maktu vergi tutarını gösteren formüle edilmiş bir yazı

1 saat

35

İdari Para Cezaları ile İlgili işlemler

Cezanın süresi içinde veya süresinden sonra kendiliğinden vergi dairesine ödenmek istenmesi halinde idari yaptırım kararı

30 dakika

36

Yurt dışı çıkış tahdidinin kaldırılması

Hastalık ve iş bağlantısı nedeniyle yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasının talep edilmesi durumunda dilekçe ile birlikte mazeretini gösteren belge

1 saat

37

Nakit Tahsilat Yapılması

1) Tahakkuk Fişi2) Bilgi Giriş Formu/Ödeme Planı

15 dakika

38

Çekle tahsilat yapılması

1) Tahakkuk Fişi2) Bilgi Giriş Formu/Ödeme Planı

15 dakika

39

Başka vergi daireleri adına tahsilat yapılması

1) Tahakkuk Fişi

15 dakika

40

Vezne Kapandıktan Sonra Yapılacak Ödemelerin Kabul Edilmesi

1) Tahakkuk Fişi2) Bilgi Giriş Formu/Ödeme Planı

15 dakika

41

Mükelleflerce Yitirildiği İleri Sürülen Alındılar Hakkında İşlemlerin Yapılması

1) Dilekçe2) Gazete İlanı

1 saat

42

Mükelleflere nakden yapılacak iadelerin banka hesaplarına aktarılması

1) Mükellefin banka hesap numarasını bildirir dilekçesi2) SSK Prim borçlarına mahsup talebinde işyeri sicil numarasını bildirir dilekçe3) Düzeltme fişinin mükellef nüshası

4) Vekaletnameye istinaden iade taleplerinde vekaletname aslı (Aslı görülerek Fotokopisi)

5) Varislere yapılacak ödemelerde Veraset ilamı (Aslı görülerek fotokopisi)

6) İlgili mevzuatında iadeye ilişkin yer alan belgeler

1 gün

43

Mükelleflerin Mahsuben İade Taleplerine İstinaden Mahsup Alındısı Düzenlenmesi

Dilekçe

1 gün

44

Vergi İadesi işlemleri

Gelir/ Kurumlar Vergisi İade Talebi

1-Gelir/ Kurumlar Vergisi İade Talep Dilekçesi 2-Ücretler için, İşveren tarafından vergi kesintisinin yapıldığını gösteren yazının onaylı örneği.3-Gayrimenkul Sermaye İradı için, Kira kontratının onaylı örneği

4-Menkul Sermaye İradı için, vergi kesintisinin yapıldığını gösteren belgenin onaylı örneği

5-Serbest meslek kazançları için tevkif yoluyla kesilen vergilerin vergi sorumlusu adına tahakkuk ettiğini gösteren ilgili saymanlık yazısının onaylı örneği

6-Ticari ve Zirai kazançlar için, tevkif yoluyla kesilen vergilerin vergi sorumlusu tarafından ilgili vergi dairesine ödenmiş olduğuna dair belgenin ilgili kurumlarca onaylanan bir örneği

3 ay

İhracat İstisnasından Doğan KDV İade talebi

Mal İhracatı; 1- İhracatın gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2- Yüklenilen KDV Listesi

3- Gümrük Beyannamesi Listesi

4- Serbest bölgelere yapılan ihracatlarda Serbest Bölge İşlem Formu

5- İhracata Ait Satış Faturası Listesi

6- Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri İçin Ayrıca Aracılık Ettikleri Mükelleflerin İndirilecek KDV Listesi

7- Yüklenilen KDV hesabına turizm acenta, rehber ve benzerlerine komisyonlar nedeniyle yapılan KDV ödemelerinin de dahil edilmesi halinde, bu tutarlardan iade hesabına aktarılan payın hesaplanmasına ilişkin tablo

8- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

Sınır Ticareti;

1- İhracatın gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2- Yüklenilen KDV Listesi

3- Sınır veya Kıyı Ticaretine ait Satış Faturası Listesi

4- Sınır veya Kıyı Ticareti Yetki Belgesi

5- Gümrük Beyannamesi Listesi veya Tahakkuk Varakası

6- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

Uluslar arası Sefer Yapan Deniz ve Hava Araçlarına Yapılan Akaryakıt, Su, Kumanya, Teknik ve Diğer Malzeme Teslimleri;

1- İhracatın gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2- Yüklenilen KDV Listesi

3- Bu kapsamdaki satışlara ait Faturaların Listesi

4- Kumanya Teslim Listesi ile Gümrük Beyannamesi Listesi

5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

Bavul Ticareti;

1- İhracatın gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2- Yüklenilen KDV Listesi

3- Döviz Alım Belgesi ya da dövizin yurtdışından geldiğini gösteren bankadan alınmış belge.

4- Gümrükçe onaylı özel faturanın aslı veya fotokopisi

5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

Hizmet İhracatı;

1- İhracatın gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2- Yüklenilen KDV Listesi

3- Bedelin tamamına ilişkin Döviz Alım Belgesi ya da hizmet bedeli dövizin yurtdışından geldiğini gösteren bankadan alınmış belge.

4- Hizmet İhracatına ait Fatura Listesi

5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

veya vergi inceleme raporu

Serbest Bölgelerdeki Müşteriler için Yapılan Fason Hizmetler;

1- Hizmetin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2- Yüklenilen KDV Listesi

3- Gümrük beyannamesi veya gümrük beyannamesi yerine geçen belge

4- Fason Hizmet Faturalarının listesi

5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

Yolcu Beraberi Eşya İhracatı;

1- İhracatın gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2- Yüklenilen KDV Listesi

3- Gümrükçe Onaylı Satış Faturası veya Fatura/Çek

4- İadenin yetki belgeli firmalar aracılığıyla yapılması halinde icmal fotokopisi ve aracı firma tarafından düzenlenen ödeme belgesi fotokopisi

5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

İhraç Kaydıyla Teslimler;

1- Sanayi veya Ticaret Odasına veya Esnaf ve Sanatkar Derneklerine üyelik belgesinin noterce onaylı örneği

2- Sanayi Sicil Belgesi

3- İhraç kaydıyla teslimin yapıldığı döneme ait İndirilecek KDV Listesi

4- Gümrük Beyannamesi Listesi

5- İhraç Kaydıyla Teslime ait Satış Faturası Listesi

6-Tek gümrük beyannamesi ile birden fazla imalatçının ürününün ihracı halinde malın ihraç edildiğini teyit eden ihracatçı firma yazısı

7- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

Bavul Ticareti Yapanlara İhraç Kaydıyla Teslimler;

1- İhraç kaydıyla teslimin yapıldığı döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2- Döviz Alım Belgesi ya da dövizin yurtdışından geldiğini gösteren bankadan alınmış belge.

3- İhraç Kaydıyla Teslime ait Satış Faturası Listesi

4- Gümrükçe Onaylı Özel Fatura aslı veya fotokopisi

Dahilde İşleme İzin Belgesi veya Geçici Kabul İzin Belgesi Kapsamında Yapılan Teslimler

1- İhraç Kaydıyla Teslimin Yapıldığı Döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2- İhraç Kaydıyla Teslime ait Satış Faturalarının Listesi

3- Dahilde İşleme İzin Belgesi veya Geçici Kabul İzin Belgesi Onaylı Örneği

4- DİİB sahibi tarafından düzenlettirilen YMM Raporu

5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

3 ay

İhracat İstisnası Dışındaki Tam İstisnalar Kapsamındaki İade Talebi

Deniz, Hava Ve Demiryolu Araçlarının Teslimi, İmal-İnşaası Ve Tadil-Bakım-Onarımına İlişkin Teslim Ve Hizmetler; 1- İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2- Yüklenilen KDV Listesi

3- İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturaları Listesi

4- Vergi dairesinden alınan İstisna İzin Belgesinin onaylı örneği

5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

Araçları sipariş vererek imal veya inşa ettirenler ise ek olarak;

1- Siparişle ilgili sözleşmenin noter onaylı örneği

2- İstisnaya konu harcamalara ilişkin Alış Belgelerinin Listesi

3- İade talep edilen döneme ilişkin İndirilecek KDV Listesi

Araçları sipariş üzerine fiilen imal ve inşa edenler ise ek olarak;

1- Araç imal ve inşa işini fiilen yapan mükellefin istisna belgesinin örneği

2- İstisna kapsamındaki Satış Faturalarının Listesi

3- İade talep edilen döneme ilişkin İndirilecek KDV Listesi

4-Yüklenilen KDV Listesi

Deniz Ve Hava Taşıma Araçları İçin Liman Ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetler;

1-İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2-Yüklenilen KDV Listesi

3-İstisna kapsamında düzenlenen Hizmet Faturaları Listesi

4- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

Petrol Arama Faaliyetine İlişkin Teslim Ve Hizmetler;

1- İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2- Yüklenilen KDV Listesi

3- İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturaları Listesi

4- Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce onaylı liste

5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu veya vergi inceleme raporu

Altın, Gümüş Veya Platin İle İlgili Arama, İşletme, Zenginleştirme, Rafinaj Faaliyetlerine Yönelik İstisna Teslim Ve Hizmetler;

1- İstisnaya konu işlemlerin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2- İstisna kapsamındaki harcamalara ait liste

3- Onaylı Enerji Bakanlığı İzin Yazısı

4- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

Teşvik Belgeli Yatırımlara İlişkin Teslimler;

1- İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2- Yüklenilen KDV Listesi

3- İstisna kapsamındaki İşlemlere ait Satış Faturalarının Listesi

4- Makine Teçhizat İstisnası Bildirim Formu

5- Alıcının KDV istisnasından yararlanma hakkı bulunduğunu gösterir Vergi Dairesi Yazısı

6- Yatırım Teşvik Belgesi ile Eki Global Listenin Fotokopisi

7- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

Liman Ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi Ve Genişletilmesine İlişkin Teslim Ve Hizmetler;

1- İstisnaya konu işlemlerin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2- Yüklenilen KDV Listesi

3- İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturaları Listesi

4- Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin bir örneği

5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim Ve Hizmetler (Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına Doğrudan Yapılan Teslimlerde İade Uygulaması);

1- İade talep edilen döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2- Yüklenilen KDV Listesi

3- İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturaları Listesi

4- Ulusal güvenlik kuruluşundan alınan yazının mükellefçe onaylı örneği

5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim Ve Hizmetler (Yüklenici Firmalara Yapılan Teslim Ve Hizmetlerde İade Uygulaması);

1- İade talep edilen döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2- Yüklenilen KDV Listesi

3- Ulusal güvenlik kuruluşunca yüklenici kuruluşa verilen istisna belgesi ve eki onaylı liste

4- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

Başbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılan Araç Teslimleri;

1-İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturalarının Listesi

2- Yüklenilen KDV Listesi

3-İstisnaya konu işlemlerin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV listesi

4-Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

Uluslararası Taşımacılık İstisnası Kapsamındaki Hizmetler;

1- İstisnaya konu hizmetin yapıldığı döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2- Yüklenilen KDV Listesi

3- İstisna kapsamındaki Taşımacılık Faturalarının Listesi

4- Organizatörlerde, taşımayı fiilen yapanlara ait faturalara ait bilgileri içeren liste ile bunlardan temin edilen taşımacılığı tevsik eden yukarıdaki belgelere ilişkin bilgileri içeren liste

5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

Kara taşımacılığında ek olarak; Transit Beyannamesi / TIR Karnesi / Form 302 Belgesi

Deniz ve Havayolu Taşımacılığında ek olarak; Deniz veya

Hava Manifestosu / Transit Beyannamesi Demiryolu Taşımacılığında ek olarak; Transit Beyannamesi / CIV Belgesi-CİM Taşıma Belgesi (Sadece Türkiye'ye girişlerde) / Remiz Bülteni

İhraç Malı Taşıyan Araçlara Yapılan Motorin Teslimleri;

1- İstisna kapsamındaki teslimin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV listesi

2- Yüklenilen KDV Listesi

3- İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturaları Listesi

4- İstisna kapsamında teslim edilen malların Alış Faturalarının Listesi

5- İhraç Malı Taşıyan Araçlara Vergiden İstisna Motorin Teslimine İlişkin Bildirim Formunun bir örneği

6- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

Diplomatik İstisna Kapsamındaki Teslim Ve Hizmetler

(KDV Ödenmeksizin İstisna Uygulanan İşlemler);

1- İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2- Yüklenilen KDV listesi

3- İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturaları Listesi

4- Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesi veya

kuruluşların Resmi Talep Yazısı veya Yetkili Kuruluş İstisna Yazısı örneği

5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/ veya vergi inceleme raporu

Takrir Yöntemi Kapsamında Akaryakıt, Doğalgaz, Motorlu Taşıt ve Taşınmaz Tesliminde ek olarak;

1- İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2- Yüklenilen KDV Listesi

3- İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturaları Listesi

4- Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesinin veya Takrir Belgesinin aslı veya onaylı örneği

Özürlülerin Kullanımına Mahsus Araç-Gereç Teslimi;

1-İşlemin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2- Yüklenilen KDV Listesi

3- İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturaları Listesi

4- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

Türkiye, Azerbaycan Ve Gürcistan Arasında Petrolün Azerbaycan, Gürcistan Ve Türkiye Üzerinden, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Yoluyla Taşınmasına İlişkin Anlaşma Kapsamındaki Teslim Ve Hizmetler;

1- İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2-Yüklenilen KDV Listesi

3-İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturaları Listesi

4-İstisna sertifikasının örneği

5-Mal ihracından kaynaklanan iade talepleri için Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

3 ay

Kısmi Tevkifat Uygulamasına İlişkin İadeler ile İndirim Hakkı Bulunanların Fazla- veya Yersiz Ödenenlerin İade Talebi

Tekstil Ve Konfeksiyon Sektöründeki Fason İşçilik Hizmeti; 1- Vergi İnceleme Raporu

91 Seri No'lu KDV Genel Tebliğine Göre Kısmi Tevkifat Uygulanan Hizmetler (Yapım işleri hariç);

1- Yüklenilen KDV Listesi

2- Tevkifat uygulanan hizmetlere ait Satış Faturaları Listesi

3- Teminat Mektubu veya Vergi İnceleme Raporu

91 Seri No'lu KDV Genel Tebliğine Göre Kısmi Tevkifat Uygulanan Yapım İşleri;

1-Yüklenilen KDV Listesi

2-Tevkifat uygulanan hizmetlere ait Satış Faturaları Listesi

3- Teminat Mektubu veya YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ya da Vergi İnceleme raporu

Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşgücü Temin Hizmetleri;

1- İşlemin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2- Tevkifat uygulanan hizmetlere ait Satış Faturaları Listesi

3- Teminat Mektubu veya Vergi İnceleme Raporu

Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki Pamuk, Tiftik, Yün, Yapağı Teslimleri;

1- İşlemin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2- Tevkifat uygulanan işleme ait Satış Faturaları Listesi

3- Tevkifatlı işlemlere ilişkin bildirimin verilmiş olması

4- Mal ihracından kaynaklanan iade talepleri için Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki Büyük Ve Küçükbaş Hayvan Etlerinin Teslimi;

1- İşlemin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2- Tevkifat uygulanan işleme ait Satış Faturaları Listesi

3- Tevkifatlı işlemlere ilişkin bildirimin verilmiş olması

4- Mal ihracından kaynaklanan iade talepleri için Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki Hurda Ve Atık Teslimleri; Külçe Bakır, Alüminyum, Çinko Teslimleri; Bakır, Alüminyum, Çinko Ürünlerinin Teslimleri;

1- İşlemin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2- Tevkifat uygulaması kapsamında teslim edilen mallara ait Alış Faturaları Listesi

3- Tevkifat uygulanan işlemlere ait Satış Faturaları Listesi

4- Tevkifat yapılan vergilerin alıcı tarafından beyan edilip ödendiğine veya mahsup edildiğine dair Tahakkuk Fişi ve Vergi Dairesi Alındısı

5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki Turizm Rehber Ve Acenteleri Tarafından Verilen Turistik Mağazalara Götürme Hizmeti;

1- Tevkifat uygulanan işlemlere ait fatura ve benzeri belgelerin listesi

2- İade talebinin yapıldığı döneme ilişkin İndirilecek KDV Listesi

3- Tevkifatlı işlemlere ilişkin bildirimin verilmiş olması

4- Teminat Mektubu veya Vergi İnceleme Raporu

Fazla Veya Yersiz KDV Uygulanan İşlemler;

1- Devreden KDV Listesi

2- Verginin fazla veya yersiz ödendiğini gösteren belgenin ödeme yapılan tarafından onaylanmış örneği

3- YMM Raporu veya Vergi İnceleme Raporu

3 ay

KDV İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan İade Talebi

Yılı içinde Aylık İade Taleplerinde; Yılı içinde mahsup imkanının doğduğu ilk döneme ilişkin mahsuben iade taleplerinde;

1- Takvim yılı başından mahsup hakkının doğduğu döneme kadar yapılan indirimli orana tabi satışlara ilişkin fatura ve benzeri belgelerin listesi

2- Takvim yılı başından mahsup hakkının doğduğu döneme kadar iade edilecek vergi tutarının hesaplanmasına ilişkin olarak dönemler itibariyle hazırlanacak tablo

3- Takvim yılı başından mahsup hakkının doğduğu döneme kadar yapılan alışlara ilişkin fatura ve benzeri belgelerin listesi

4- Bakanlıkça belirlenen limiti aşan tutar için Teminat Mektubu, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu veya Vergi İnceleme Raporu

Mahsup hakkının doğduğu dönemden itibaren sadece mahsup talep edilen vergilendirme dönemine ait ;

1- İndirilecek KDV listesi

2- İndirimli orana tabi işlemlere ait Satış Faturaları Listesi

3- Yüklenilen KDV Listesi

4- Bakanlıkça belirlenen limiti aşan tutar için Teminat Mektubu, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu veya Vergi İnceleme Raporu

Elektrik ve Doğalgaz borçlarına mahsup taleplerinde yukarıdaki belgelere ek olarak;

1- Dilekçe

2- İlgili idareden alınan ve banka hesap numarasını içeren yazı

3- Elektrik ve doğalgaz faturasının onaylı örneği

4- Bakanlıkça belirlenen limiti aşan tutar için Teminat Mektubu, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu veya Vergi İnceleme Raporu

İndirimli orana tabi malların KDV tahsil edilerek ihraç amaçlı teslimlerinde ek olarak;

1- İhracatı gerçekleştiren mükelleften alınacak yazı,

2- Yılın başından cari döneme kadar, aylar itibariyle ve kümülatif sütunlara da yer verilmek suretiyle, incelemesiz / teminatsız mahsup kapsamına giren teslim bedelleri, bunlar dışındaki indirimli orana tabi diğer işlem bedelleri ve her ikisinin toplamını gösteren bir tablo

3- Bakanlıkça belirlenen limiti aşan tutar için Teminat Mektubu, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu veya Vergi İnceleme Raporu

Yıllık İade Taleplerinde;

1- İade hakkı doğuran işlemin yapıldığı yıla ait Alış ve Satış Faturalarının Listesi

2- Yıllık iade tutarının hesaplanmasına ilişkin tablo

3- Yılı içinde mahsup edilen tutarları aylık olarak gösteren tablo

4- İadenin talep edildiği yılın ilk döneminden iadenin talep edildiği döneme kadar aylar itibariyle devreden KDV tutarlarını gösteren tablo

5- Bakanlıkça belirlenen limiti aşan tutar için teminat veya YMM KDV İadesi Tasdik Raporu veya Vergi İnceleme Raporu

İndirimli Orana Tabi Fason Tekstil Ve Konfeksiyon İşlerinde Aylık Ve Yıllık İade Taleplerinde;

1- Münhasıran vergi inceleme raporu veya teminat karşılığında yerine getirilir.

3 ay

KDV Beyannamesinden Bağımsız KDV İade Talebi

Türkiye'de İkametgahı, İşyeri, Kanuni Veya İş Merkezi Bulunmayanların Türkiye'deki Taşımacılık Faaliyetlerine Veya Fuar, Sergi Ve Panayırlara Katılmalarına İlişkin Alımları; 1- İade Talep Formu

2- Alış Faturası veya Serbest Meslek Makbuzunun asılları veya noter onaylı örnekleri

3- İadenin herhangi bir aracı tarafından talep edilmesi halinde noter onaylı 'Vekaletname' belgesi

4- Fuar, panayır ve sergilere katılanların gerçek kişi olması, taşımacılığın sürücü tarafından kendi adına yapılması halinde bunlara ait pasaportların noter onaylı fotokopisi

5- Ülkesinden alacağı vergi mükellefiyeti belgesi

6- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki iade taleplerinde Teminat Mektubu veya Vergi İnceleme Raporu

Türkiye'de ikametgahı, işyeri, kanuni veya iş merkezi bulunmayanların taşımacılık faaliyetlerine ilişkin olarak ayrıca ekleyeceği belgeler

a) Tır karnesinin Türkiye'ye giriş-çıkış tarihlerini gösteren dip koçanının veya Transit Beyannamesinin onaylı örneği

b) Taşımanın yapıldığı aracın plakasının ve taşıma işini yapan kişi / firmanın isminin yer aldığı belgelerin asılları veya noter onaylı örnekleri.

Diplomatik İstisna Kapsamındaki Teslim Ve Hizmetler (Mensuplar Tarafından KDV Ödenerek Yapılan Alımları)

1- Harcamalara ait bildirim formu

2- Harcamalara ait fatura ve benzeri belgeler

3- Diplomatik misyonlar ve konsolosluklar veya uluslararası kuruluşların resmi yazısı

'Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşması' Ve Anlaşmaya 'Ek Protokol' Kapsamında (Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü (Seebrıg) Karargahına Ve Görev Yapan Yabancı Personele) Yapılan Akaryakıt Teslimleri (Alıcılar)

1- Gelir İdaresi Başkanlığından alınan iadeye ilişkin muafiyet yazısının onaylı bir örneği

2- Satın alınan akaryakıt ve makine yağlarının listesi

3- Bu alımlara ilişkin fatura ve benzeri evrakın aslı veya onaylı fotokopileri

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Ve Kalkınma Bankası Arasında Merkez Anlaşması Kapsamında İstisna Olan İşlemler (Alıcılar)

1- Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan alınan iadeye ilişkin muafiyet yazısının onaylı bir örneği

2- Satın alınan mal ve hizmetlerin listesi

3- Bu alımlara ilişkin fatura ve benzeri evrakın aslı veya onaylı fotokopileri

4- Yüklenilen KDV'yi gösteren banka tarafından hazırlanacak liste

Türkiye'de İkametgahı, İşyeri, Kanuni Veya İş Merkezi Bulunmayan Yabancı Sinematografik Eser Yapımcılarının Alımları;

Miktara bakılmaksızın münhasıran YMM KDV İadesi Tasdik Raporu

Fazla Veya Yersiz Ödenen KDV (İndirim Hakkı Bulunmayanların)

Fazla veya yersiz vergiye muhatap olanlar ile bu işleri yapan mükelleflerin birlikte başvurusu.

Fazla Veya Yersiz Tevkifata Tabi Tutulan KDV

Tevkifata tabi olmadığı halde tevkifat uygulanan ve mükellefi tarafından verginin tamamının beyan edildiği işlemler için

Fazla Veya Yersiz Tevkifata Tabi Tutulan KDV

a) Tevkifata tabi olmadığı halde tevkifat uygulanan ve mükellefi tarafından verginin tamamının beyan edildiği işlemler için

Sorumlunun bağlı olduğu vergi dairesine başvuru

1- Sorumludan alınan tevkifatın mahiyetini ve miktarını gösteren belge

2- Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesince verginin tamamının beyan edildiğinin teyidi

b) Tevkifata tabi olan ve tevkifata tabi tutulan ancak mükellefi tarafından verginin tamamının beyan edildiği işlemler için Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine başvuru

1- İşleme ait tevsik edici belgelerin ibrazı

2- Sorumlunun bağlı olduğu vergi dairesinden bilgi alınması

c) Tevkifata tabi olmadığı halde tevkifata tabi tutulan ya da yüksek tevkifat oranı uygulanan ve mükellefi tarafından verginin tamamı beyan edilmeyen işlemler için Sorumlunun bağlı olduğu vergi dairesine başvuru

1- Sorumludan alınan tevkifatın mahiyetini ve miktarını gösteren belge

2- Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesince verginin tamamının beyan edildiğinin teyidi

3 ay

Avrupa Birliği Mali Yardımları Kapsamındaki Vergilerle İlgili KDV İade Talebi

Katma Değer Vergisi 5303 Sayılı Kanun İle Onaylanması Uygun Bulunan Çerçeve Anlaşma, 1 ve 2 Sıra No'lu Türkiye-Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğleri; KDV mükellefi olanlar tarafından yapılan başvuruda

1- KDV dönem beyannamesi

2- İndirilecek KDV Listesi

3- KDV İstisna Sertifikası örneği

4- Fatura ve benzeri belgelerin aslı veya fotokopileri

5- Yüklenilen KDV Listesi

6- Mal ihracından kaynaklanan KDV iade uygulaması için Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

KDV mükellefi olmayanlar tarafından yapılan başvuruda;

1- Sözleşme Makamınca onaylı Yüklenilen KDV Listesi

2- Fatura ve benzeri belgelerin aslı veya fotokopileri

3- Sözleşme Makamı tarafından yapılan ödemeleri ilişkin makbuzların aslı veya onaylı örnekleri

4- KDV İstisna Sertifikası onaylı örneği veya iadeye ilişkin özelge örneği

5- KDV'den başka bir vergiden mükellefiyet varsa, bu vergi türünden vergi borcunun olup olmadığına dair vergi dairesinden alınmış yazı

6- Mal ihracından kaynaklanan KDV iade uygulaması için Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

5824 Sayılı Kanun İle Onaylanması Uygun Bulunan Katılım Öncesi Yardım Aracı (Ipa) Çerçeve Anlaşması Ve 1 Sıra No'lu Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (Ipa) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği

a) KDV mükellefi olanlar tarafından yapılan başvuruda;

1- İndirilecek KDV Listesi

2- KDV İstisna Sertifikası örneği

3-Fatura ve benzeri belgelerin aslı veya fotokopileri

4- Yüklenilen KDV Listesi

5-Mal ihracından kaynaklanan KDV iade uygulaması için Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

b) KDV mükellefi olmayanlar tarafından yapılan başvuruda;

1- Onaylı Yüklenilen KDV Listesi

2- Fatura ve benzeri belgelerin aslı veya fotokopileri

3- Sözleşme Makamı tarafından yapılan ödemeleri ilişkin makbuzların (banka dekontu dahil) aslı veya onaylı örnekleri

4- KDV İstisna Sertifikası onaylı örneği veya iadeye ilişkin özelge örneği

5- KDV'den başka bir vergiden mükellefiyet varsa, bu vergi türünden vergi borcunun olup olmadığına dair vergi dairesinden alınmış yazı

6- Mal ihracından kaynaklanan KDV iade uygulaması için Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

3 ay

Avrupa Birliği Mali Yardımları Kapsamındaki Vergilerle İlgili İade Özel Tüketim Vergisi ile İlgili İade Talebi

5303 Sayılı Kanun İle Onaylanması Uygun Bulunan Çerçeve Anlaşma, 1 ve 3 Sıra No'lu Türkiye-Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması

1- KDV İstisna Sertifikasının onaylı örneği veya iadeye ilişkin özelge örneği

2- Hibe yararlanıcısı veya sözleşme Makamınca Onaylı ÖTV içeren mal alım listesi

3- Fatura veya belgelerin aslı veya onaylı fotokopileri

4- AT Yüklenicileri tarafından hesaplanmış iade edilecek ÖTV Listesi

5-Mal ihracından kaynaklanan ÖTV iade uygulaması için Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM ÖTV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

5824 Sayılı Kanun İle Onaylanması Uygun Bulunan Katılım Öncesi Yardım Aracı (Ipa) Çerçeve Anlaşması Ve 1 Sıra No'lu Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (Ipa) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği

1- KDV İstisna Sertifikasının onaylı örneği veya iadeye ilişkin özelge örneği

2- Onaylı ÖTV İçeren mal alım listesi

3- Fatura veya belgelerin aslı veya onaylı fotokopileri

4- AT Yüklenicileri tarafından hesaplanmış iade edilecek ÖTV Listesi

5-Mal ihracından kaynaklanan ÖTV iade uygulaması için Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM ÖTV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

3 ay

Avrupa Birliği Mali Yardımları Kapsamındaki Vergilerle İlgili İade Özel İletişim Vergisi ile İlgili İade Talebi

5824 Sayılı Kanun İle Onaylanması Uygun Bulunan Katılım Öncesi Yardım Aracı (Ipa) Çerçeve Anlaşması Ve 1 Sıra No'lu Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (Ipa) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği1- Ödenen ÖİV'lerine ilişkin Onaylı Liste

2- Fatura veya fatura benzeri belgelerin örnekleri

3- KDV İstisna Sertifikası ve/veya vergi idaresince ÖİV iadesine ilişkin özelge örneği

3 ay

Avrupa Birliği Mali Yardımları Kapsamındaki Vergilerle İlgili İade Motorlu Taşıtlar Vergisi ile İlgili İade Talebi

5824 Sayılı Kanun İle Onaylanması Uygun Bulunan Katılım Öncesi Yardım Aracı (Ipa) Çerçeve Anlaşması Ve 1 Sıra No'lu Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (Ipa) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği;

1- Vergi idaresince verilen özelge örneği

2- Sözleşme Makamınca taşıtın AT sözleşmesi kapsamında alındığı ve/veya kullanıldığına dair alınan resmi yazı örneği

3- Motorlu Araç Tescil Belgesi örneği

4- Motorlu taşıtlar vergilerinin ödendiğini belirten tahsilat makbuzları

3 ay

Özel Tüketim Vergisi ile ilgili İade Talebi

Hizmet İhracatı 1- İhracatın gerçekleştiği döneme ait İndirilecek ÖİV Listesi

2- İstisna kapsamındaki işlemle ilgili Satış Faturalarının dökümünü gösteren Liste

3- İstisna kapsamındaki işlemin meydana gelmesi ile doğrudan ilgili Özel İletişim Vergisine tabi hizmet alışlarına ait faturaların dökümünü gösteren liste

4- Bedelin tamamına ilişkin Döviz Alım Belgesi ya da hizmet bedeli dövizin yurtdışından geldiğini gösteren bankadan alınmış belge

5- İade tutarının hesabını gösteren tablo

6- Bakanlıkça Belirlenen Limitin 1.000-TL Üzerindeki Mahsuben İade Taleplerinde Banka Teminat Mektubu, YMM, Vergi İnceleme Raporu

7-Nakden iade talep tutarı kadar banka teminat mektubu,YMM,vergi inceleme raporu.

Deniz Ve Hava Taşıma Araçları İçin Liman Ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetler

1- İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek ÖİV Listesi

2- İstisna kapsamındaki işlemle ilgili Satış Faturalarının dökümünü gösteren Liste

3- İstisna kapsamındaki işlemin meydana gelmesi ile doğrudan ilgili Özel İletişim Vergisine tabi hizmet alışlarına ait faturaların dökümünü gösteren liste

4- İade Tutarının Hesabını Gösteren Tablo

5- Bakanlıkça Belirlenen Limitin 1.000-TL Üzerindeki Mahsuben İade Taleplerinde Banka Teminat Mektubu, YMM, Vergi İnceleme Raporu

6-Nakden iade talep tutarı kadar banka teminat mektubu,YMM,vergi inceleme raporu.

Petrol Arama Faaliyetine İlişkin Hizmetler

1-İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek ÖİV Listesi

2-İstisna kapsamındaki işlemle ilgili Satış Faturalarının dökümünü gösteren Liste

3-İstisna kapsamındaki işlemin meydana gelmesi ile doğrudan ilgili Özel İletişim Vergisine tabi hizmet alışlarına ait faturaların dökümünü gösteren liste

4-İade tutarının hesabını gösteren tablo

5-Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce onaylı Liste

6- Bakanlıkça Belirlenen Limitin 1.000-TL Üzerindeki Mahsuben İade Taleplerinde Banka Teminat Mektubu, YMM, Vergi İnceleme Raporu

7-Nakden iade talep tutarı kadar banka teminat mektubu,YMM,vergi inceleme raporu.

Diplomatik İstisna Kapsamındaki Hizmetler (ÖİV Ödenmeksizin İstisna Uygulanan İşlemler)

1- İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek ÖİV Listesi

2- İstisna kapsamındaki işlemle ilgili Satış Faturalarının dökümünü gösteren Liste

3- İstisna kapsamındaki işlemin meydana gelmesi ile doğrudan ilgili Özel İletişim Vergisine tabi hizmet alışlarına ait faturaların dökümünü gösteren liste

4- İade tutarının hesabını gösteren tablo

5- Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesi veya kuruluşların Resmi Talep Yazısı veya yetkili Kuruluş İstisna Yazısı örneği

6- Bakanlıkça Belirlenen Limitin 1.000-TL Üzerindeki Mahsuben İade Taleplerinde Banka Teminat Mektubu, YMM, Vergi İnceleme Raporu

7-Nakden iade talep tutarı kadar banka teminat mektubu,YMM,vergi inceleme raporu.

Diplomatik İstisna Kapsamındaki Teslim Ve Hizmetler (Mensuplar Tarafından KDV Ödenerek Yapılan Alımları)

1- Harcamalara ait bildirim formu

2- Harcamalara ait fatura ve benzeri belgeler

3- Diplomatik misyonlar ve konsolosluklar veya uluslararası kuruluşların resmi yazısı

4- Bakanlıkça Belirlenen Limitin 1.000-TL Üzerindeki Mahsuben İade Taleplerinde Banka Teminat Mektubu, YMM, Vergi İnceleme Raporu

5-Nakden iade talep tutarı kadar banka teminat mektubu,YMM,vergi inceleme raporu.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Ve Kalkınma Bankası Arasında Merkez Anlaşması Kapsamında İstisna Olan İşlemler (Alıcılar)

1- Gelir İdaresi Başkanlığından alınan iadeye ilişkin muafiyet yazısının onaylı bir örneği

2- Satın alınan hizmetlerin listesi

3- Bu alımlara ilişkin fatura ve benzeri belgelerin aslı veya onaylı fotokopileri

4- Yüklenilen ÖİV'yi gösteren Banka tarafından hazırlanacak Liste

5- Bakanlıkça Belirlenen Limitin 1.000-TL Üzerindeki Mahsuben İade Taleplerinde Banka Teminat Mektubu, YMM, Vergi İnceleme Raporu

6-Nakden iade talep tutarı kadar banka teminat mektubu,YMM,vergi inceleme raporu.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Arasında Petrolün Azerbaycan, Gürcistan Ve Türkiye Üzerinden, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Yoluyla Taşınmasına İlişkin Anlaşma Kapsamındaki Hizmetler

1-İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek ÖİV Listesi

2-İstisna kapsamındaki işlemle ilgili Satış Faturalarının dökümünü gösteren Liste

3-İstisna kapsamındaki işlemin meydana gelmesi ile doğrudan ilgili Özel İletişim Vergisine tabi hizmet alışlarına ait faturaların dökümünü gösteren liste

4-İade tutarının hesabını gösteren tablo

5-İstisna sertifikasının örneği

6- Bakanlıkça Belirlenen Limitin 1.000-TL Üzerindeki Mahsuben İade Taleplerinde Banka Teminat Mektubu, YMM, Vergi İnceleme Raporu

7-Nakden iade talep tutarı kadar banka teminat mektubu,YMM,vergi inceleme raporu.

3 ay

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

: Haymana Vergi Dairesi Müdürlüğüİkinci Müracaat Yeri

: Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Adres

: Yeni Mah.Kooperatif Sok.No:4 Haymana/ANKARAAdres

: Hükümet Meydanı No:8 Ulus/ANKARA

Tel

: 0312 658 12 92Tel

: 0312 324 32 99

Faks

: 0312 658 13 64Faks

: 0312 309 22 18

E-Posta

: haymana@avdb.gov.trE-Posta

: yduman@avdb.gov.tr